Yhdistyksen säännöt

1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Lattiaa Liikkujille ry ja kotipaikka Espoo.

2 Yhdistyksen tarkoitus

Yhdistyksen tarkoituksena on tukea aatteellisesti ja taloudellisesti liikunnan, erityisesti koripalloilun, harrastusolosuhteiden parantamista.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi

 • tehdä ehdotuksia, aloitteita ja anomuksia liikuntaolosuhteiden parantamiseksi
 • suunnitella, toteuttaa ja hallinnoida voittoa tavoittelemattomasti liikuntatiloja erityisesti urheiluseurojen käyttöön
 • kehittää käytänteitä liikuntatilojen kustannustehokkaaseen toteutukseen ja hallinnointiin
 • toimeenpanna toimintansa tukemiseksi varojenkeräyskampanjoita, järjestää huvi-, koulutus-, liikunta- ja kilpailutapahtumia
 • harjoittaa kioski- ja kahvilatoimintaa
 • harjoittaa vähäistä liikuntaan liittyvää tarvike- ja varustemyyntiä
 • harjoittaa julkaisutoimintaa
 • ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja
 • toimeenpanna asianmukaisen luvan saatuaan rahankeräyksiä ja arpajaisia
 • omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta
 • luovuttaa varoja ja omaisuutta voittoa tavoittelemattomiin hankkeisiin liikunnan olosuhteiden parantamiseksi

3 Yhdistyksen jäsenet

Hallitus voi hyväksyä varsinaiseksi jäseneksi oikeuskelpoisen yhteisön (yhteisöjäsen) tai henkilön (henkilöjäsen), joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja sen toteutustavan. Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi ei voida hyväksyä tahoa, joka merkittävää vastiketta vastaan toimittaa yhdistykselle tuotteita tai palveluita.

Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Kannatusjäsenellä ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksessa.

Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on erityisen huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa. Yhdistyksellä voi olla vain yksi kunniapuheenjohtaja kerrallaan.

4 Jäsenyydestä eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Eroavan jäsenen on suoritettava kaikki ne velvoitteet, jotka sille ovat määräytyneet eroamiseen mennessä. Jäsenen erotessa suoritettuja maksuja ei palauteta.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos tämä on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta kolmen kuukauden ajan tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitteet, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa tai yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5 Jäsenmaksu

Yhdistyksen kokous päättää henkilö-, yhteisö- ja kannatusjäsenten jäsenmaksun suuruudesta, erikseen kullekin jäsenryhmälle.

Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.

6 Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksellä on kaksi varsinaista yhdistyksen kokousta; kevätkokous ja syyskokous. Kevätkokous pidetään hallituksen määräämänä päivänä huhti-toukokuussa ja syyskokous marras-joulukuussa.

Hallituksen on ilmoitettava yhdistyksen kokouksen päivämäärä yhdistyksen verkkosivulla viimeistään 21 päivää ennen kokousta. Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokous koolle vähintään kymmenen (10) vuorokautta ennen kokousta sähköpostitse yhdistykselle ilmoitettuihin osoitteisiin ja ilmoituksella yhdistyksen verkkosivulla. Kokous on päätösvaltainen, kun se on sääntöjen mukaan koolle kutsuttu.

Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella äänioikeutetulla jäsenellä yksi ääni. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Vaaleissa tulee kuitenkin valituksi eniten ääniä saanut. Äänten mennessä tasan ratkaisee yhdistyksen puheenjohtajan tai hänen poissa ollessaan varapuheenjohtajan ääni.

Yhdistyksen kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1.kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan läsnäolijat ja äänioikeutetut jäsenet
4. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvalta
5. hyväksytään kokouksen työjärjestys

Kevätkokouksessa
6. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajan lausunto
7. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Syyskokouksessa
6. esitetään ja vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksujen suuruus
7. valitaan kohdan 7.3 mukaisesti yhdistyksen puheenjohtaja, joka toimii hallituksen puheenjohtajana, sekä muut hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle
8. valitaan tilintarkastusyhteisö
9. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, on hänen tehtävä tätä koskeva esitys kirjallisesti hallitukselle 14 päivää ennen kokousta, jotta asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Hallituksen on kutsuttava kokous koolle viipymättä sen jälkeen, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

7 Yhdistyksen hallinto

7.1 Yhdistyksen hallitus

Yhdistyksen hallituksen muodostavat puheenjohtaja sekä vähintään kaksi (2) ja enintään seitsemän (7) muuta jäsentä. Hallituksen jäsenen tulee olla yhdistyksen jäsen, sen toimintaan sitoutunut ja oikeustoimikelpoinen. Puheenjohtajaksi tai hallituksen jäseneksi ei voida valita henkilöä, joka on työsuhteessa yhdistykseen.

7.2 Yhdistyksen hallituksen järjestäytyminen ja päätöksenteko

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.

Hallitus voi päättää perustaa keskuudestaan alaisuudessaan toimivia työvaliokuntia, joiden jäsenet valitaan hallituksen jäsenten joukosta.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna ovat läsnä. Hallituksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Vaaleissa tulee kuitenkin valituksi eniten ääniä saanut. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni.

7.3 Yhdistyksen hallituksen toimikausi

Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten toimikausi on kaksi (2) vuotta alkaen valintahetkestä ja päättyen siitä noin kahden vuoden kuluttua olevan syyskokouksen hallitusvalintaan. Hallituksen jäsenistä on erovuorossa vuosittain puolet. Ensimmäisellä kerralla erovuoroiset arvotaan.

Vuonna 2017 valittavien hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan toimikausi on poikkeuksellisesti neljä vuotta. Hallitusta voidaan kuitenkin hallituksen esityksestä täydentää yhdistyksen kokouksen niin päättäessä.

Erovuorossa oleva hallituksen jäsen voidaan valita uudelleen.

7.4 Hallituksen jäsenten palkkiot

Hallituksen puheenjohtajalle, varapuheenjohtajille ja jäsenille ei makseta hallitustyöstä kokous- tai muita palkkioita. Yhdistyksen tehtävistä aiheutuneista välittömistä kuluista voidaan maksaa korvausta hallituksen päätöksen mukaisesti.

7.5 Yhdistyksen toimihenkilöt

Yhdistyksellä voi olla yksi tai useampi toimihenkilö, jotka hallitus ottaa tehtävään.

8 Yhdistyksen nimenkirjoitus

Yhdistyksen nimen kirjoittaa yksin puheenjohtaja, kaksi hallituksen jäsentä yhdessä tai yksin henkilö, jolle hallitus on myöntänyt nimenkirjoitusoikeuden.

9 Yhdistyksen talous

9.1 Yhdistyksen tilikausi

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Yhdistyksen ensimmäinen tilikausi päättyy kuitenkin 31.12.2018.

9.2 Yhdistyksen tilintarkastus

Yhdistyksen tilintarkastajana tulee olla tilintarkastusyhteisö.

10 Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Päätös sääntöjen kohdan 2 tai 7.3 muuttamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään viiden kuudesosan (5/6) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta ja muutoksen pääasiallisesta sisällöstä sekä yhdistyksen purkamisesta.

11 Yhdistyksen varojen käyttö yhdistyksen purkautumistilanteessa

Yhdistyksen kokouksen päättäessä yhdistyksen purkautumisesta tai yhdistyksen purkautuessa muusta syystä yhdistyksen varat luovutetaan Koripallosäätiö sr:lle tai kyseisen säätiön purkauduttua, Suomen Koripalloliito ry:lle tai sen purkauduttua, lähinnä vastaavia tehtäviä hoitavalle yhdistykselle tai säätiölle.